Wykaz wybranych publikacji prof. Ryszarda Jaworskiego

 

Katedra Kryminalistyki, Uniwersytet Wrocławski

 

 

Opinia z ekspertyzy poligraficznej jako dowód odciążający, Wyd. Kolonia Limited, Wrocław, 1999. (Pozycja o fundamentalnym znaczeniu dla polskiej kryminalistyki. Poglądy prof. Ryszarda Jaworskiego przedstawione w tej książce w istotnym stopniu przyczyniły się do wprowadzenia do KPK art. 192a i 199a.)

 

Konfrontacyjne badania poligraficzne, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2010.

 

 

Artykuły w języku polskim

 

Niektóre możliwości wykorzystania poligrafu w śledztwie i dochodzeniu organów WOP, [w:] Materiały Sympozjum Naukowego, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych, Wrocław 1979, s. 33-41 /współautor/.

 

Skuteczność różnych testów poligraficznych do ustalenia anonimu, [w:] Materiały II Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 1987, s. 131-136.

 

Praktyczne zastosowanie badań poligraficznych i ich ocena etyczna, Problemy Praworządności, nr 2, Warszawa 1989, s. 43-56.

 

Wyniki badań poligraficznych jako dowód odciążający, Prokuratura i Prawo, nr 6, Warszawa 1996, s. 50-58.

także w tomie: "Problemy współczesnej kryminalistyki", Księga pamiątkowa ku czci prof. dr Z. Czeczota, [red. T. Tomaszewski], Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996, s. 35-44.

 

Badania poligraficzne hipotetycznych zabójców własnych dzieci lub rodziców, Przegląd Sądowy; nr 9, Warszawa 1997, s. 34-52.

 

Ocena zakazu dowodowego wykorzystania wyników badań poligraficznych w kodeksie postępowania karnego, [w:] Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego pod red. L. Boguni, tom I, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997, s. 126-133.

 

Badanie poligraficzne alkoholików leczonych "Esperalem", Problemy Kryminalistyki, nr 1, Warszawa 1998, s. 17-21.

 

Wymóg "bezwzględnej trafności" wobec badań poligraficznych a jego zasadność, [w:] Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego pod red. L. Boguni, tom III, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, s. 85-92.

 

Badanie poligraficzne a wykorzystywanie objawów emocji do oceny zeznań, Przegląd Sądowy, nr 6, Warszawa 1999, s. 88-103.

 

Elementy pozornej i rzeczywistej nowości w badaniu poligraficznym, [w:] Księga Pamiątkowa ku czci Prof. J. Wąsika, pod red. L. Boguni, Wydawnictwo "Kolonia Limited", Wrocław 1999, s. 112-120.

 

Przewaga ekspertyzy poligraficznej nad traseologiczną w sprawie o podwójne zabójstwo, Przegląd Sądowy, nr 2, Warszawa 2002, s. 54-63.

 

Ocena unormowań kpk z 1997 r. wobec badań poligraficznych na tle aktualnych form przestępczości, [w:] Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, tom V, pod red. L. Boguni, Wrocław 2000, Wydawnictwo Wydziału Prawa i Administracji UWr., s. 209-223.

 

Nadużycia w elektronicznym obrocie bankowym i ich wyjaśnianie poprzez badanie śladów pamięciowych człowieka, Bank i Kredyt, nr 7, Warszawa 2003, s. 66 - 70.

 

Procesowe formy badania poligraficznego a jego przedmiot na tle proponowanych zmian w procedurze karnej, [w:] Wokół problematyki dokumentu, Księga pamiątkowa ku czci Prof. Dr A. Felusia, red. T. Widła, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s. 39- 47.

 

Uwagi o rozwiązaniach dotyczących stosowania poligrafu w k.p.k. z 1997 (po nowelizacji z 2003 r.), Przegląd Sądowy, nr 11-12, Warszawa 2005, s. 181- 200.

 

Przyznanie się niewinnego do zabójstwa, Prokuratura i Prawo, nr 10, Warszawa 2006, s. 18-25.

 

Badanie poligraficzne (wariograficzne) w ochronie miejsc pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 1, 2007, s. 11-15.

 

Obiekcje wobec propozycji stosowania badań poligraficznych na użytek procesu karnego w nowelizacji k.p.k. z roku 2003, Problemy Współczesnej Kryminalistyki, tom XI, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, s. 29- 52.

 

Celowość wykonania badania poligraficznego po upływie kilku lat od zabójstwa, Problemy Współczesnej Kryminalistyki, tom XII, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 147- 152.

 

Badanie poligraficzne a prawa pracownicze, [ w:] Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 13-140.

 

Aprobata niemieckiego Sądu Najwyższego dla użycia poligrafu w postępowaniu karnym, Prokuratura i Prawo, nr 2, 2009, s. 105- 114.

 

Skutki "zakazu" stosowania poligrafu w k.p.k. z 1997 roku, Palestra, nr 9 – 10, Warszawa 2009, s. 95-100.

 

Bezczynność i nieporadność organów ścigania jako przyczyny korzystania przez pracodawców z badań poligraficznych, [w:] Kontrola pracownika. Możliwości techniczne i dylematy prawne. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 313-320.

 

Trafność badań poligraficznych wobec osób niewinnych, Księga jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika, Warszawa 2011, s. 531-537.

 

 

Wykaz wybranych publikacji dr Aleksandra Krzyścina:

 

 

Sprawcy przestępstw badani techniką poligraficzną Reida, „Zeszyty Naukowe ASW” 1979, nr 25, s. 57 – 86.

 

Badania poligraficzne wykonane techniką Reida. Analiza doświadczeń polskich, Autoreferat, Rozprawy doktorskie nr 76, Wyd. UŚl, Katowice 1980.

 

Nieprawidłowe reakcje fizjologiczne niektórych niesprawców badanych za pomocą poligrafu, „Problemy Kryminalistyki” 1981, nr 151-152.

 

Poligraficzna metoda ujawniania śladów emocjonalnych, „Problemy Kryminalistyki” 1982, nr 157.

 

Istota kryminalistyczna badania poligraficznego, „Nowe Prawo” 1982, nr 3-4, s. 145 – 150.

 

Poligraficzne testy wielowariantowego wyboru, „Problemy Kryminalistyki”, 1985, nr 167.

 

Rozwój kryminalistycznych badań poligraficznych w latach 1920-1995, „Problemy Kryminalistyki” 1995, nr 209.

 

Zarys metodyki psychofizjologicznego badania poligraficznego. „Problemy Kryminalistyki”, 1996, nr 212, s. 27 – 31.

 

Wykorzystanie poligrafu przez obronę w świetle doświadczeń amerykańskich, „Palestra” 1996, nr 5 - 6.

 

Problematyka wykorzystania poligrafu w procesie karnym, „Przegląd Sądowy” 1996, nr 3, s. 89 – 98.

 

Doskonalenie poligrafu, „Jurysta” 1996, nr 3.

 

Kryminalistyczny wywiad połączony z analizą zachowania, „Problemy Kryminalistyki” 1997, nr 216.

 

Wartość diagnostyczna psychofizjologicznych badań poligraficznych, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1997, nr 3-4.

 

Istota badań poligraficznych, „Jurysta” 1998, nr 2.

 

Problematyka świadomości w psychofizjologicznych badaniach poligraficznych, „Problemy Kryminalistyki” 1998, nr 220.

 

Metody pośrednie w psychofizjologicznych badaniach poligraficznych, „Problemy Kryminalistyki”, 1998, nr 222, s. 13 – 21.

 

Diagramy emocji, Psychofizjologiczne badania poligraficzne w Japonii, „Prawo i Życie” 1998, nr 35.

 

Charakterystyka nowej koncepcji psychofizjologicznego badania poligraficznego, „Problemy Kryminalistyki” 2000, nr 228, s. 5 – 18.

 

Podstawy psychologiczne kryminalistycznego badania poligraficznego, „Problemy Kryminalistyki” 2000, nr 229.

 

Psychologiczne i fizjologiczne mechanizmy warunkujące ujawnienie śladu pamięciowego czynu, „Problemy Kryminalistyki” 2000, nr 230.

 

Dokładność psychofizjologicznych badań poligraficznych, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki”, 2001, t. IV.

 

Badanie poligraficzne, jako metoda identyfikacji kryminalistycznej, „Problemy Kryminalistyki” 2001, nr 231, s. 13 – 25.

 

Psychologiczne i fizjologiczne wyznaczniki w badaniu poligraficznym osób niewinnych, „Problemy Kryminalistyki” 2001, nr 233, s. 26 – 37.

 

 

 

Wykaz wybranych publikacji prof. Jana Widackiego:

 

 

Recenzja książki: "Knyziak Z.: Wariograf w procesie karnym.". Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 193-195.

 

Z rozważań nad istotą symptomów kłamstwa przy lie-detection test, „Arch. Med. Sąd. I Krym.” 1975, nr 1.

 

Badanie poligraficzne i jego wykorzystanie w praktyce niektórych państw, „Krakowskie Studia Prawnicze” IX, 1976.

 

Praktyka wykorzystania poligrafu w niektórych krajach, „Studia Krym., Krym. i Pen. 1976, nr 5.

 

Wartość diagnostyczna badania poligraficznego i jej znaczenie kryminalistyczne, Wydawnictwo UJ, Kraków 1977.

 

Wybrane problemy eksperymentalnych badań nad wykrywaniem kłamstwa, „Przegląd psychologiczny” 1977, nr 3, s. 487. (współautorzy: Motyka M., Żelechowska- Rzepka U.)

 

Przebieg badania poligraficznego i główne czynniki warunkujące jego poprawność, „Zeszyty Naukowe WOSMO” 1978, nr 7, s. 196.

 

Elementarne zasady wykorzystania poligrafu w sprawach kryminalnych, Materiały konferencji: Wykorzystanie badań poligraficznych w sprawach kryminalnych, Wyd. U. Śl., Katowice 1978.

 

Badania poligraficzne w praktyce organów ścigania, „Służba MO” 1978, nr 4- 5, s. 468-476. ( współautor: Jóźwiak M.)

 

Przypadek wykorzystania tzw. wizualnego feedbacku w badaniach poligraficznych sprawcach zabójstwa, „Arch. Med. Sąd. I Krym.” 1978, t. 28, nr 4, s. 331.

 

Poligraf w praktyce polskiej, [w] Kryminologiczne aspekty postępu technicznego, Materiały IV Wrocławskiego Sympozjum Kryminologicznego 18 – 19.10.1978 r., pod red. W. Gutekunsta, W. Świdy, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1978.  

 

Badanie poligraficzne osób z ograniczonymi uszkodzeniami centralnego układu nerwowego, „Arch. Med. Sąd. I Krym.” 1979, t. 29, nr 2.

 

Uwagi o Lykkenowskiej koncepcji zastosowania poligrafu w śledztwie, „Stud. Krym., Krym. i Pen.” 1980, t. 10.

 

Badania poligraficzne w sprawach o zabójstwa w praktyce Zakładu Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego, „Służba MO” 1980, nr 6.

 

Wprowadzenie do problematyki badań poligraficznych, Wyd. MSW, Warszawa 1981.

 

Sprawcy zabójstw badani w Zakładzie Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego,, „Arch. Med. Sąd. i Krym.” 1981, t. 31, nr 1. ( współautor: Feluś A.)

 

Analiza przesłanek diagnozowania w badaniach poligraficznych, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1982.

 

Analiza dwóch przypadków nadmiernych reakcji poligraficznych osób niewinnie podejrzanych o zabójstwo, „Arch. Med. Sąd i Krym.” 1985, nr 3.

 

Badania poligraficzne świadka, [w] Świadek w procesie sądowym, pod red. S. Waltosia, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1985.

 

Sprawozdanie z 41.dorocznego seminarium American Polygraph Association, Las Vegas, 16 – 21 lipca 2006, „Problemy Kryminalistyki” 2006, nr 254.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Edward Lewandowski

Nasze badania

 

• kryminalistyczne badania śladów pamięciowych

• badania przedzatrudnieniowe

• badania kontrolne

• badania wyjaśniające

badania prywatne

Edward Lewandowski

 

Wariograf

 

Kryminalistyczne badania

śladów pamięciowych

 

E-mail: lewandowski@sladypamieciowe.pl

Tel: +48 668 162 002

Tel: +48 602 250 305

Wariograf, wykrywacz kłamstw, poligraf czy urządzenie rejestrujące nieświadome reakcje organizmu badanej osoby? – wszystkie te określenia wskazują na to samo urządzenie. Najbardziej uniwersalnym określeniem, jest wariograf (lub: badanie wariograficzne, z wykorzystaniem wariografu, czy wreszcie wariografem).
Podczas badania wariografem (lub: z użyciem wariografu) możemy stwierdzić istnienie śladu pamięciowego zarejestrowanego w systemie nerwowym osoby badanej. Nie możemy przy pomocy badań wariografem stwierdzić bezpośrednio kłamstwa tej osoby.